مبادا غیرمسلمانان در عمل به قرآن از ما پیشی بگیرند