جلد یکشنبه خبرورزشی/ طوری بردیم که کسی نتواند حرفی بزند