حسنی‌خو: پسر اولیویرا گفت بازی سپاهان مساوی شده/دنبال منشأ اصلی شایعه هستیم