رزیم صهیونیستی به کشورهای عربی مشاوره امنیتی می دهد