‌بهره برداری 800 هزار قطعه چاه در کشور از منابع آب زیرزمینی / افزایش ۱۶ برابری حفر چاه‌ آب در کشور