آغاز اجراهای نمایش «در اعماق» مصطفی عبداللهی در تالار اصلی