خودروی زائربر آدراپانا طی 22 روز ساخته شد/ هیچ نهاد دولتی به سرمایه‌گذاری در توسعه آدراپانا علاقه ندا