تصویب طراحی سه نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم