تکذیب شبهه شکست عملیات فاو به دلیل حضور نظامیان در انتخابات مجلس سوم/ آقای خلخالی پس از برکناری در سا