آمریکا به زبان جنگ سرد درباره ایران حرف می‌زند/ آل سعود صبح با اجازه واشنگتن از خواب بیدار می‌شود/ قب