الگوی تصمیم‌سازی در ایران چگونه است؟/ غرب ایران را به درستی نشناخته است