آغاز اجراهای نمایش«در اعماق» مصطفی عبداللهی در تالار اصلی