بی‌مسئولیتی عده‌ای در سینما برخی را خانه نشین کرده است/ آثاری که فقط معترضند حال مخاطب را بد می‌کنن