«خام فروشی» به نام محصول پتروشیمی و سهم ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی