موضوع خیانت فرماندهان به هیچ عنوان مطرح نبود/ برای هیچ فرمانده عالی‌رتبه‌ای حکم اعدام صادر نشد/ سرد