اجرایی شدن طرح برخورد با فروشندگان فیلم‌ها و محصولات فرهنگی غیرمجاز