ویدیوگیم صنعتی؛ محتوای اندک بازی ها در برابر قیمت بالا تاثیری روی کیفیت نمی گذارد