تشکیل کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم در وزارت کار