بعثت؛ تدبیر اندیشه‌ها، برپایی عدالت و برچیدن ظلم است