قلعه‌نویی: بیک‌زاده حاضر نشد بازی کند/افشارزاده صحبت کند تا من هم افشا کنم