جلد یکشنبه پیروزی/ سه تصویر از پنالتی سوخته پرسپولیس در داربی