اوساسونا بدون بازیکنان ایرانی‌اش برابر وایادولید مساوی کرد