نکبت جدید تکفیری ها هستند/ عربستان نشان داد که فرهنگ و تمدن ندارد