انتقاد شدید از پاداش چند صد میلیونی برای بازیکنان و کادر فنی سپاهان