نکبت جدید تکفیری ها هستند/ اقدامات عربستان نتیجه عکس داده است