سوریه خبر سرنگونی جنگنده این کشور از سوی ترکیه را تکذیب کرد