فواد معصوم: روابط خوبی برای حل بحران عراق و سوریه با ...