دشمنان نمی توانند بزرگی و پیشرفت های آن را تحمل کنند