120 میلیارد تومان نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی کردستان است