امیرآبادی: مجهز شدن جامعه به آموزه های اسلامی را ...