دادگاه مصر فرمانده شهید قسام را به اعدام محکوم کرد!