نصرالله: هیچ مشکل جسمانی ندارم/ در قلمون فرا روی یک پیروزی بزرگ قرار داریم