مسوولان برای تحقق پیام های بعثت در جامعه تلاش کنند