دختر سانتافه سوار یک سرباز و یک پیرمرد را زیر گرفت