نکبت جدید تکفیری ها هستند/ در جنگ قلمون تنها 13 شهید داشته ایم