برای فصل بعد بهترین‌ها را جذب می‌کنیم/ بردن دو دربی کار بزرگی بود