بنیاد فردوسی در همه مراکز استانها راه اندازی می شود