مشکل افت سطح منابع آبی کشور جدی است /کاهش 20متری سفره های آبی