کلنگ مجموعه تفریحی و نگهداری سالمندان در خمینی شهر به زمین زده شد