پاسخ ایران به هر تجاوزی، پشیمان کننده خواهد بود/ به کمپ پیامبر(ص) پناه ببرید نه کمپ دیوید