(تصاویر) تروریستی که در کنار قبرِ خودساخته سر بریده شد