اختصاص یک هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان به آبیاری تحت فشار کشور