تونی فردا لیست بازیکنان فصل بعد را به ما ارئه می‌کند/ امیدوارم کارمان در فصل آتی به اما و اگر نکشد