روایتی از متن و حاشیه‌ی بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب / آقا بشا‌ش‌تر از ورود، مصلی را ترک کردن