دختری که با تیپ پسرانه در خیابان‌ پرسه می‌زد/ زندگی یک بازیگر، از افسردگی تا بازگشت به زندگی/ اسراری