بزرگترین پل معلق خاورمیانه در مشگین شهر به بهره برداری رسید