اعزام به خدمت، شرط بازی فوتبالیست‌های متخلف در فصل بعد