از قضاوت در وزارت دادگستری عربستان تا ریاست شورای فقهی داعش