(تصاویر) اشغال یکی از چاه های گازی مهم سوریه توسط داعش