شهردار فرانسوی راه حل مشکلات فرانسه را در اخراج مسلمانان این کشور دانست